ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

บทบาทหน้าที่

            1. ศึกษาและทดสอบพืช เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม
            2. ศึกษาวิจัยและทดสอบพืช สาขาวิชาตามแผนงานและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
            3. ผลิต ขยายเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ และกระจายพันธุ์พืช