ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ไม่มีหมวดหมู่

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์, GAP พืช (แบบฟอร์มใหม่เริ่มใช้ ณ 31ม.ค.62)

พืชอินทรีย์

1. F-51.1-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว
2. F-53-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์สำหรับกลุ่ม

GAP ด้านพืช

 

แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP (พืชสำหรับกลุ่ม)
แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)
แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)
แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง
แบบคำขอยกเลิกการรับรอง