ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

การออกใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง (N)

การออกใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง (N)

(โรงรมควัน ตั้งโรง แปรรูปยาง โรงทำยาง)