ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ไม่มีหมวดหมู่

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ วัตถุอันตราย

แบบฟอร์มคำขออนุญาต

แบบฟอร์มคำขออนุญาต

-คำขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7)
-คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1)
-คำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.1)

แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต

– คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.9)
– คำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (แบบ อ.ป.2)
– คำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.10)

แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกใบอนุญาต

– คำขอเปลี่ยนแปลง
– คำขอยกเลิกใบอนุญาต
– ดาวน์คู่มือการลงทะเบียน การผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ในส่วนที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ
 พ.ศ. 2547