ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

ประวัติ

สนง.  ฝ่ายบริหาร

ปี 2523  ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรวิศวกรรมพัทลุง

ปี 2539  ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมพัทลุง เขตที่ 4 กกว.

ปี 2545  ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมพัทลุง  สวพ. 8

สนง.  กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ปี 2528  หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์มพัทลุง  สวฟ.

ปี 2535  ฝ่ายวิจัยระบบเกษตรกรรม   สวพ. 8

ปี 2552 คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 360/2552 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 เรื่อง การปรับปรุงหน่วยงานและระบบงานภายใน กรมวิชาการเกษตร และให้ข้าราชการปฏิบัติงาน โดยปรับศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมพัทลุง เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8