ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

โครงสร้างบริหาร

นางศิริกุล โกกิฬา
ผู้อำนวยการ
นายระพีพัฒน์ ชะนีทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางเมธาพร นาคเกลี้ยง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
นางสุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริการ

ข้าราชการ

นางสาวอุษา ชูรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวภัทรานิษฐ์ คงมาก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายวิทยา ท่าจีน
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นางสาวภัทราภรณ์ หมอกมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าการเงิน 

นายนพรัตน์ ศิริอนันต์
ช่างซ่อมบำรุงระดับ ช4
นายสุภัตร พรหมสังคะหะ
ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช4
นายวิชัย ไทยฤทธิ์
ช่างซ่อมบำรุงระดับ ช4
นายศุภชัย ศรีสุวรรณ
ช่างซ่อมบำรุงระดับ ข4
นายวิรัตน์ ชุมนุม
ช่างฝีมือโรงงานระดับ ช4
นายสมรัก หมื่นเมือง
พนักงานประจำห้องทดลองระดับ ส2

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุพัชรีย์ ชูแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ทำหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอธิพงศ์ สุกการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รับผิดชอบงานพัสดุและสารสนเทศ

นางสาวปาริฉัตร มูณี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนาตยา หนูนอง
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวปิยะวรรณ ณะช้อย
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ หนูนอง
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวพัชรวรรณ สังข์หอม
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายวัชรินทร์ ไชยรักษ์
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางมนัสสินี ราชสงฆ์
คนงานทดลองการเกษตร
นายราเชษฐ์ ช่วยนูกูล
คนงานทดลองการเกษตร
นายบุญส่ง แป้นจำรัส
คนงานทดลองการเกษตร
นายสถิตย์ สงรอง
คนงานทดลองการเกษตร
นางไพเราะ เทพทอง
นักวิชาการเกษตร
นางกาญจนา พลพานิชย์
นางจำปี เครือสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายพีระสิฐ สุขเกษม
นางสาวอัจจิมา ไชยสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สถิติ
นางสาวรวิพร บวชชี
นักวิชาการเกษตร
นางสาวละมัย สงสั้น
นักวิชาการเกษตร
นายวรศักดิ์ ราชสงฆ์
นักวิชาการเกษตร
นางชอ้อน พรหมสังคหะ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวกัลยา ไล่กสิกรรม
นักวิชาเกษตร
นายเกียรติศักดิ์ ขุนไกร
นักวิชาการเกษตร
นายสมใจ จีนชาวนา
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายมานิตย์ แสงทอง
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายบุญรัตน์ เหมือนยอด
เจ้าพนักงานการเกษตร
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ สงแทน
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายสมใจ สะรุโณ
คนงานทดลองการเกษตร