ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

โครงสร้างบริหาร

นางศิริกุล โกกิฬา
ผู้อำนวยการ
นายระพีพัฒน์ ชะนีทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางเมธาพร นาคเกลี้ยง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
นางสุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริการ

ข้าราชการ

นางสาวอุษา ชูรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวภัทรานิษฐ์ คงมาก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Untitled
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นางสาวภัทราภรณ์ หมอกมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าการเงิน 

นายนพรัตน์ ศิริอนันต์
ช่างซ่อมบำรุงระดับ ช4
นายสุภัตร พรหมสังคะหะ
ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช4
นายวิชัย ไทยฤทธิ์
ช่างซ่อมบำรุงระดับ ช4
นายศุภชัย ศรีสุวรรณ
ช่างซ่อมบำรุงระดับ ข4
นายวิรัตน์ ชุมนุม
ช่างฝีมือโรงงานระดับ ช4
นายสมรัก หมื่นเมือง
พนักงานการเกษตร ระดับ ส2

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกวิตา แก้วพุ่มช่วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพัชรีย์ ชูแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ทำหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอธิพงศ์ สุกการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รับผิดชอบงานพัสดุและสารสนเทศ

นางสาวปาริฉัตร มูณี
เจ้าพนักงานธุรการ

ทำหน้าที่งานธุรการ

นางนาตยา หนูนอง
พนักงานประจำสำนักงาน

ทำหน้าที่งานธุรการ

นางสาวปิยะวรรณ ณะช้อย
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ หนูนอง
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวพัชรวรรณ สังข์หอม
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายวัชรินทร์ ไชยรักษ์
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางมนัสสินี ราชสงฆ์
คนงานทดลองการเกษตร
นายราเชษฐ์ ช่วยนูกูล
คนงานทดลองการเกษตร
นายบุญส่ง แป้นจำรัส
คนงานทดลองการเกษตร
นายสถิตย์ สงรอง
คนงานทดลองการเกษตร
นางไพเราะ เทพทอง
นักวิชาการเกษตร
นางกาญจนา พลพานิชย์
นางจำปี เครือสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายพีระสิฐ สุขเกษม
นางสาวอัจจิมา ไชยสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สถิติ
นางสาวรวิพร บวชชี
นักวิชาการเกษตร
นางสาวละมัย สงสั้น
นักวิชาการเกษตร
นายวรศักดิ์ ราชสงฆ์
นักวิชาการเกษตร
นางชอ้อน พรหมสังคหะ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวกัลยา ไล่กสิกรรม
นักวิชาเกษตร
นายเกียรติศักดิ์ ขุนไกร
นักวิชาการเกษตร
นายมานิตย์ แสงทอง
เจ้าพนักงานการเกษตร
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ สงแทน
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายสมใจ สะรุโณ
คนงานทดลองการเกษตร
นางสาวสาธนา สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเกษตร