ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร (N)

การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร (N)

(ส่งออกยาง)