ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สำนักงานควนกุฏ
 โทร 074 – 840 -130
งานธุรการ กด 11
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กด 12
งานพัสดุ กด13
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กด14
งานการเงินและบัญชี กด15
งานแผนและนโยบาย กด16
ส่งแฟกซ์ กด 18

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สำนักงานควนกุฏ
074 – 842-977 
งานธุรการ กด 0
กลุ่มงานวิจัย กด 14
กลุ่มงานบริการวิชาการ กด 15