ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ให้ความรู้การทำชาเกสรดอกบัว ณ วิสาหกิจชุมชน ชมรมสื่อแห่งปัญญาพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน วิชชาลัยรวงข้าว

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินพันธุ์และเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ของทุเรียนพื้นบ้าน”พันธุ์ทองลุงศักดิ์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอขึ้นทะเบียนพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนากา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดนิทรรศการ คลินิกพืช โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 4/2566 ณ ศาลาประชาคม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาค

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดความรู้ในการจัดกิจกรรมสาธิตการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อพื้นที่ในภาคใต้ (นาชลประทาน) ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ในฐานเรียนรู้เรื่อง “การใช้แหนแดงเพื่อการลดใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว”

วันที่ 25 กรกฎาคม 25

Read More