ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินพันธุ์และเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ของทุเรียนพื้นบ้าน”พันธุ์ทองลุงศักดิ์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอขึ้นทะเบียนพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา และสำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ตลอดจนนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านนา ลงพื้นที่บ้านน้ำใต้บ่อ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เพื่อประเมินพันธุ์และเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ของทุเรียนพื้นบ้าน”พันธุ์ทองลุงศักดิ์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอขึ้นทะเบียนพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น