ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง เป็นองค์กรด้านการวจัยและพัฒนาพืช ให้บริการวิชาการเทคโนโลยีการผลิตพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร รับรองมาตรฐานการผลิตพืช และควบคุมดูแลปัจจัยการผลิตตามพระราชบัญญัติ