ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

บทบาทหน้าที่ฝ่ายบริหาร

บทบาทหน้าที่

             1. ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป

    งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานแผนงานและงบประมาณ งานบุคคล
             2. ดูแลรับผิดชอบงานอาคาร สถานที่ งานยานพาหนะ และเครื่องจักรกลการเกษตร