ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้นางเมธาพร นาคเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายปรีชา นวลน้อย) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก หมู่ที่ 9 และสวนเกษรทองคำ หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง การดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวที่ผ่านมา มีการสนับสนุนพันธุ์แหนแดงให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และสนับสนุนพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร (ข้าวโพดหวานพันธุ์สงขลา 84-1 และถั่วฝักยาวพันธู์พิจิตร 3) และชีวภัณฑ์ (มวนพิฆาตและ แมลงหางหนีบ) ให้แก่สวนเกษรทองคำ