ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจโรงอัดก้อนยางพร้อมอุปกรณ์และโกดังเก็บยาง

วันที่ 6-7 และ 10 มิถุนายน 2567 นางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้แทนจาก การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง เข้าตรวจโรงอัดก้อนยางพร้อมอุปกรณ์และโกดังเก็บยาง เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของรายการครุภัณฑ์ตามแผนตรวจ จำนวน 11 โรง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อรายงาน ปัญหาอุปสรรค ตามแบบสำรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป