กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรม

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรังโมเดล “การผลิตพริกไทยปะเหลียนปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี

Read More
กิจกรรม

โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน ภายใต้ “โครงการ คนควนโดนสู่วิถีชีวิตพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน “โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมโครงการอำเภอบ

Read More
กิจกรรม

เวทีวิจัยสัญจรเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน

ศวพ.สตูล ร่วมกับกลุ่

Read More
กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ

ศวพ.สตูล เข้าร่วมกิจ

Read More