ศวพ.สตูล

กิจกรรม

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะสองข้างทาง (โครงการคลองสวยน้ำใส รวมใจคนควนโดน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแ

Read More
อบรม

การจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

การจัดการผลิตพืชเพื่

Read More
กิจกรรม

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลินิกเกษตรเคลื่อนที

Read More
กิจกรรม

โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน ภายใต้ “โครงการ คนควนโดนสู่วิถีชีวิตพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน “โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมโครงการอำเภอบ

Read More
กิจกรรม

เวทีวิจัยสัญจรเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน

ศวพ.สตูล ร่วมกับกลุ่

Read More
กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ

ศวพ.สตูล เข้าร่วมกิจ

Read More
กิจกรรม

ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ศวพ.สตูล : ทำบุญตักบ

Read More
กิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน ภายใต้ “โครงการ คนควนโดนสู่วิถีชีวิตพอเพียง สร้างสุขอย่างยั่งยืน “โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าร่วมกิจกรรมโครงก

Read More
กิจกรรม

จัดอบรมหลักสูตรการผลิตทุเรียนพื้นบ้านเชิงพานิชย์

จัดอบรมหลักสูตรการผล

Read More
กิจกรรมอบรม

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การปลูกขมิ้นชันตามมาตรฐาน GAP พืชสมุนไพร

จัดกิจกรรมถ่ายทอดควา

Read More