ประกาศกรมวิชาการเกษตร

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำเข้า นำผ่านหรือนำเข้าเพื่อการส่งต่อซึ่งสิ่งต้องห้ามสิ่งกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ซึ่งการนำเข้าสิ่งต้องห้าม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ซึ่งการนำเข้าสิ่งต้องห้าม (ภาษาอังกฤษ)

เขตควบคุมศัตรูพืช

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เพิกถอนประกาศกำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ.​ ๒๕๖๒

เงื่อนไขการนำผ่าน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําผ่านกล้วยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําผ่านท่อนพันธุ์อ้อยจากราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านราชอาณาจักรไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําผ่านยาสูบจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำผ่านมันสำปะหลังจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ.​๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำผ่านมันสำปะหลังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.​๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำผ่านมันสำปะหลังจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ.​๒๕๖๒

เงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (๒๔ ชนิด) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

จุดนำเข้าส่งออกทางบกผ่านประเทศที่สาม

บัญชีรายชื่อผลไม้สดที่ไทยอนุญาตให้นำเข้าจากจีน

กระท่อม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕  

กัญชง กัญชา

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง กัญชา พ.ศ. ๒๕๖๕

กีวี

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลกีวีสดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลกีวีสดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๖
(ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลกีวีสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลกีวีสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลกีวีสดจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลกีวีสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลกีวีสดจากสาธารณรัฐเฮลเลนิก พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ากีวีสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้าวโพด

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าข้าวโพดหวานฝักสดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือแปรรูปจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด พ.ศ. ๒๕๖๓  

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสหรัฐเม็กซิโก พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน พ.ศ. ๒๕๖๔  

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไข่ไหม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าไข่ไหมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔

เชอรี่

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๕
(ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๖
(ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลเชอรี่สดจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากราชอาณาจักรสเปน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเชอรี่สดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒

เชื้อเห็ดกระดุม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าจุลินทรีย์ทางการเกษตรชนิดเชื้อเห็ดกระดุมจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๖

เชื้อแบคทีเรีย

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเชื้อแบคทีเรีย Pantoea ananatis สายพันธุ์ PIASA และสายพันธุ์ PIASA GK1 จากญี่ปุ่น พ.ศ.๒๕๖๑

ดิน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าดินอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๖๖

แตงกวา

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแตงกวาสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

แตงโม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแตงโมสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ทับทิม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลทับทิมสดจากรัฐอิสราเอล พ.ศ. ๒๕๖๑

ท้อ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลท้อสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลท้อสดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลท้อสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลท้อสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปาล์มน้ำมัน  

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าปาล์มน้ํามันจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าปาล์มน้ํามันจากมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กะลาปาล์มน้ำมัน)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าปาล์มน้ํามันจากมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๕๘ (เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เมล็ดพันธุ์ปาล์มที่งอก
ปาล์มน้ำมันเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าเมล็ดปาล์มน้ํามันจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าปาล์มน้ํามันจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๕๖

เนคทารีน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเนคทารีนสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเนคทารีนสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖

พริก

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลพริกสดจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พริก พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พิทูเนีย

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย จากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย จากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๙

พลับ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลพลับสดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลพลับสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

พลัม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลพลัมสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลพลัมสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒

มะเขือ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลมะเขือสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มะเขือเทศ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ามะเขือเทศจากมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลมะเขือเทศสดจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลมะเขือเทศสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

มะม่วง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลมะม่วงสดจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลมะม่วงสดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๙

มะพร้าว

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ. ๒๕๖๔

มะละกอ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะละกอจากไต้หวัน พ.ศ. ๒๕๖๒

มันฝรั่ง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหภาพพม่า พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหภาพพม่า พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๕๒
(ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภคจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภคจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภคจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภคจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสกอตแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสกอตแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากสกอตแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากสกอตแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภคจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภคจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากรัฐอิสราเอล พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากรัฐอิสราเอล พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภคจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๖๖ 

มันสำปะหลัง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลังจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลังจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ.​ ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามันสำปะหลังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.​ ๒๕๖๒

มูลค้างคาว

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเข้ามูลค้างคาว พ.ศ. ๒๕๕๑

เมลอน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเมลอนสดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเมลอนสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ยางพารา

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า พ.ศ. ๒๕๕๖

ยาสูบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ายาสูบจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ายาสูบจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ายาสูบจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๕๖

รังไหม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ารังไหมเพื่อการแปรรูปจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้ารังไหมเพื่อการแปรรูปจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๓ (ภาษาอังกฤษ)

ลำไย

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลลําไยสดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลิ้นจี่

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลลิ้นจี่สดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๙

สตรอเบอรี่

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒

สมอฝ้ายแห้ง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าสมอฝ้ายแห้งจากสาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. ๒๕๖๔

ส้ม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลส้มสดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลส้มสดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลส้มสดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลส้มสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลส้มสดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลส้มสดจากรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลส้มสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลส้มแห้ง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลส้มแห้งจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๔

สาลี่

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลสาลี่สดจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลสาลี่สดจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลสาลี่สดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลสาลี่สดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสาลี่สดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสาลี่สดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสาลี่สดจากราชอาณาจักรสเปน พ.ศ.๒๕๖๖   

เสาวรส

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเสารสสดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องุ่น

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลองุ่นสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลองุ่นสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลองุ่นสดจากราชอาณาจักรสเปน พ.ศ.๒๕๖๖ 

อ้อย

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าอ้อยจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า พ.ศ. ๒๕๕๕

อะโวกาโด

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลอะโวกาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ใช้บังคับวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๖)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลอะโวกาโดสดจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลอะดวกาโดสดจากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. ๒๕๖๒

แอปเปิล

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ.​​ ๒๕๖๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐอิตาลี พ.ศ.​​ ๒๕๖๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ.​​ ๒๕๖๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากราชอาณาจักรเบลเยียม พ.ศ.​​ ๒๕๖๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ.​ ๒๕๖๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐโปแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลแอปเปิลสดจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๖๓

แอปริคอท

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปริคอทสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลแอปริคอทสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลแอปริคอทสดจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘