วันที่ 22 มีนาคม 2566  บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษาวิธีการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เพื่อนำข้อมูลการเพาะปลูกมาปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพตางตามความต้องการของตลาด โดยมี นายวโรดม ฉายากุล นักวิชาการเกษตร   และเจ้าหน้าที่ประจำแปลง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน จำนวน 3 ท่าน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร