วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์ผู้สอน และเป็นผู้นำคณะนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “มะพร้าว กาแฟและโกโก้ : สายพันธุ์  การปลูก  การดูแลรักษา  การบริหารจัดการแปลงและการแปรรูป วิจัยและพัฒนา “ พันธุ์กาแฟโรบัสต้า พันธุ์โกโก้ ”  จำนวน 14 คน  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร