วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร และ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรร่วมกัน โดยในครั้งนี้มีจำนวน 3 องค์ความรู้ ได้แก่ เรื่องยกระดับอัตลักษณ์กาแฟไทย ด้วยนวัตกรรมกาแฟ สู่ตลาดสากล เรื่องการจัดการทุเรียนเพื่อการส่งออก และเรื่องระบบการปลูกพืชหลังนา