ร่วมปรึกษาหารือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพร้าวระหว่างสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

       วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. นางสาวทิพยา ไกรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวหยกทิพย์  สุดารีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมปรึกษาหารือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพร้าว ระหว่างสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นางปิยนุช นาคะ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร นางสุภาพร  สาชาติ หัวหน้างานวิจัยพืชอุตสาหกรรม และคณะทำงานสถาบันวิจัยพืชสวน ณ ห้องประชุม 213  สถาบันวิจัยพืชสวน