นางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ภายใต้โครงการยกระดับพืชเศรษฐกิจจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2563

นางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ภายใต้โครงการยกระดับพืชเศรษฐกิจจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2563

     วันที่ 7 กันยายน 2563 นางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ภายใต้โครงการยกระดับพืชเศรษฐกิจจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2563 โดยบรรยายความรู้เรื่อง ความสำคัญของกาแฟโรบัสตา และสถานการณ์การผลิตกาแฟ การปลูก การดูแลรักษา โรคและแมลงศัตรูกาแฟ และการเก็บเกี่ยวกาแฟ ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 230 คน