ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ดีระยะที่ 2 ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้การดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรฯ

ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ดีระยะที่ 2 ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้การดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรฯ

      วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวทิพยา ไกรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ดีระยะที่ 2 ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้การดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรฯ โดยมีนางปิยนุช นาคะ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 321  สถาบันวิจัยพืชสวน