ร่วมประชุมหารืองานวิจัยปี 2565 กรอบงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ

ร่วมประชุมหารืองานวิจัยปี 2565 กรอบงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ

     วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทิพยา ไกรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมคณะทำงานฯ ร่วมประชุมหารืองานวิจัยปี 2565 กรอบงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ โดยมีนางสุภัทรา  เลิศวัฒนาเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล เป็นประธาน และดร.โกเมศ สัตยาวุธ  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร เป็นผู้บรรยายการเขียนงานวิจัย ในระบบ TSRI canvas ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน