ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 3/2563

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 3/2563

      วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนางสาวศิริพร  วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่าย 10 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน