ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการของกรมวิชาการเกษตร ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

กรมวิชาการเกษตร อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ งานบริการต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยกำหนดแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ไว้ดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม