ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ที่ได้เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

             เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 256๕ นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย  นายอนุ สุวรรณโฉม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ที่ได้เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยเดินทางมายังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎร จำนวน ๑๘๐ ชุด เสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน ๑๐๘ ตัว รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตของราษฎร และเยี่ยมชมแปลงต้นแบบเกษตร