Search for:
ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  ดร.ชูชาติ  วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน ผ่านระบบ Zoom Meeting  มีเรื่องพิจารณาในที่ประชุม ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) จำนวน 9 แผนงานวิจัย
2. พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ฯ ปี 2568-2570  มี 4 แผนงานวิจัยคือ
    1) แผนงานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ
    2) แผนงานวิจัยพืชอุตสาหกรรม
    3) แผนงานวิจัยพืชผัก 
    4) แผนงานวิจัยไม้ผล  

ทัศนศึกษาโรงงานผลิตช็อกโกแลต สถาบัน CBA ประเทศไทย และตลาดโกโก้และช็อกโกแลต

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วย คณะผู้แทนประเทศสมาชิกโกโก้อาเซียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัศนศึกษาโรงงานผลิตช็อกโกแลตของไทย ตลาดโกโก้และช็อกโกแลต หลังเสร็จสิ้นการประชุมโกโก้อาเซียน ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัทช็อกโกแลต จำกัด สถาบัน CBA ประเทศไทย และตลาดโกโก้และช็อกโกแลต

     การทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนประเทศสมาชิกได้ทำความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต การแปรรูป และการค้าโกโก้ ตลอดจนแสวงหาแนวทางเพื่อเสริมสร้างการค้าโกโก้ภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นพันธมิตรชั้นนำ ในทางกลับกันรัฐบาลสามารถช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการริเริ่มของภาคเอกชนร่วมกันต่อไป

การขอนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ และผลิตภัณฑ์กาแฟ
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี “มันฝรั่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิชาการเกษตรจัดงาน โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมมันฝรั่งในประเทศไทยด้วยมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2566: การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “มันฝรั่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
      ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ได้รับมอบหมายจาก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “มันฝรั่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง กล่าวต้อนรับ และ นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงานฯ โดยมีเกษตรกรร่วมงานกว่า 1,000 ราย

     ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “มันฝรั่งพืชอนาคตไกลพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน” โดยมี นายพงศ์ ไทโยธิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,นายอำนวย อรรถลังรอง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก สถาบันวิจัยพืชสวน ,นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย)เทรดดิ้ง จำกัด, นายดรุพัน แสนสิริพันนธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ฟุ้ดส์จำกัด และ นายระมวล ใจเงิน ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ จำกัด ดำเนินการเสวนาโดย นายนิสิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เพื่อผลักดัน สนับสนุนนโยบาย แนวทางการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง และมันฝรั่งสำหรับการแปรรูปจากภาครัฐ เทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งและมันฝรั่งสำหรับแปรรูปแบบครบวงจร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเข้าสู่เกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน “ไทยแลนด์ 4.0” สู่การยกระดับมาตรฐานการผลิตที่เหมาะสม (GAP) อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

     นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับมันฝรั่ง เทคโนโลยี ด้านพันธุ์มันฝรั่งของ RDA สาธารณรัฐเกาหลี และกรมวิชาการเกษตร โรคที่สำคัญของมันฝรั่งและการใช้สาร ชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรค ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG การส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA24 การทำเกษตรลดก๊าซเรือนกระจก การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ รวมไปถึงการจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง และมันฝรั่งสำหรับการแปรรูป สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร สาธิตการพ่นสารป้องกันศัตรูพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับ (drone) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเข้าสู่เกษตรสมัยใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0” และจำหน่ายสินค้าจากบริษัทเอกชน กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่