เชิญร่วมงาน!! ถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day “มันฝรั่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day   “มันฝรั่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
จัดโดย กรมวิชาการเกษตร โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมมันฝรั่งในประเทศไทยด้วยมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 23  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาชนบทเกาหลี (The Rural Development Administration: RDA) สาธารณรัฐเกาหลี มีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิเช่น บริษัท เป๊บซี่โคล่า (ไทย) เทรดดิ่ง จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งไชยปราการ-ฝาง จำกัด 

      ภายในงานจะได้พบกับ…. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันฝรั่ง เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตมันฝรั่ง เทคโนโลยีในการใช้โดรนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ตลอดจนขั้นตอนการแปรรูปเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมและรับแจกของขวัญ/ของที่ระลึก ฟรี!! ตลอดงาน
………………………………………………………………………………………………………………