กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE- VROOM ในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมวิชาการเกษตร)” บรรยายโดย นายขจรภพ พงศ์พิริยาภรณ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของกรมวิชาการเกษตร อีกทั้ง ผู้บรรยายยังได้นำเน้นย้ำและกำชับตามนโยบายไม่รับของขวัญของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามแนวนโยบายที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อเน้นย้ำการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ที่ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตที่ได้ให้ความสำคัญ โดยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรม ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตามที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

นอกจากนั้น ผู้บรรยายได้นำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาอธิบายและเน้นย้ำ สร้างความรับรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน และผู้บรรยายยังได้นำรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเน้นย้ำ และสร้างความรับรู้ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและพึงปฏิบัติตามให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัด กษ. (8 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(8 ตำแหน่ง)

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 12 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(8 ตำแหน่ง)

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.