รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาสตร์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป 1/ประเภทวิชาการ 2)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป 1 ตำแหน่ง/ประเภทวิชาการ 2 ตำแหน่ง)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 190 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

  • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 485) กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาการ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และทำหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม)
  • ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 515) กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่ง 1831) กลุ่มจัดการพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว
โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2567 – 9 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.2)