กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

นางสาวจิรวรรณ ธนังกุล

ผู้อำนวยการ
กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

นายศรายุธ สุขเพ็ญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกรรณาภรณ์ มณีรัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเสกสันต์ กาญจนาเกตุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายศุภโชค กัลยาณมิตร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวยุภาพร ฤกษ์ประกอบ

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวนภาวรรณ รักขะเสน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  • ควบคุมทะเบียนประวัติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
  • ศึกษา วิเคราะห์และประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่ารักษาพยาบาล

ติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2561 4887 และ 0 2579 0151-8 ต่อ 155

tabiandoa@gmail.com