กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ

นางสาวอัจฉลา ชาตะวราหะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายกรธัช ยี่สุ่นศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอนงค์ ภูมิแสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอารีรัตน์ บุตรจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายมนตรี บุญเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุชารัตน์ บุญประคอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธิติสุดา วโรดม
บุคลากร

นางรจนา ฉิมนอก
คนงานทดลองการเกษตร

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 • รับผิดชอบการลาตามระเบียบว่าด้วยการลา ยกเว้นลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
 • ดำเนินการขอรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ดำเนินการขอบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จความชอบ
 • ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • ดำเนินการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 

 • ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 • ขั้นตอนการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 • ขั้นตอนการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำกรมวิชาการเกษตร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมวิชาการเกษตร

ติดต่อกลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2579-0151-7 ต่อ 157