การประชุมคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม และผ่านระบบ Zoom โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินการกรณีจีนแจ้งเตือนการตรวจพบศัตรูพืชในผลไม้ไทยของ สคว. กมพ. และสวพ. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์ใบ GAP ตามคำสั่งกระทรวงฯ ผลการดำเนินการของ สวพ.6 และด่านตรวจพืชจันทบุรีสำหรับการส่งออกทุเรียนไปจีนภาคตะวันออกฤดูกาลส่งออกปี 2566 โดยรองอธิบดีได้ให้แนวทางดำเนินการสำหรับการส่งออกทุเรียนไปจีนของภาคใต้ฤดูกาลส่งออกปี 2566 แก่ สวพ.7 และ 8