การตรวจประเมินเพื่อต่อใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

ได้มอบหมายให้ นางสาวจรัสศรี พันธ์ไม้ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ตรวจประเมินเพื่อต่อใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ ณ จ.ชลบุรี