ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานสถานการณ์ยางพาราภายในประเทศไทย

องค์ความรู้การพัฒนาพันธุ์ยางและการเก็บข้อมูลทางวิชาการด้านการผลิตยาง

 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเก็บค่าบริการในการทดสอบสมบัติต่างๆ ทางกายภาพและเคมีของยางและการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546

คู่มือมาตรการยางแท่งเอสทีอาร์ (STR)

โรคใบร่วงชนิดใหม่ที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp.

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตฯ โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559

ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

สถิติยางประเทศไทย

พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542

คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับ กพร.

RUBBER CONTROL ACT, B.E.2542 (1999)

งานออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง

การขออนุญาตใบค้ายาง

พิกัดศุลกากร

ใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออก

การเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์

การสร้างแปลงขยายพันธุ์ยาง

มาตรฐานยาง

กฏกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง