ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตฯ โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการขอรับหนังสือสำคัญตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559