ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail : ac0930@doa.in.th

ผู้อำนวยการกองการยาง
เบอร์โทรศัพท์: 02-940-5326

ฝ่ายบริหารทั่วไป
– งานธุรการ 02-940-7098 / 02-940-5795
– งานการเงินบัญชีและพัสดุ 02-940-7344

กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ (กคบ.)
เบอร์โทรศัพท์: 02-940-6407
โทรสาร: 02-579-3667
Mobile. 089-927-6396 / 061-335-6732
E-mail: rubberact@yahoo.co.th

กลุ่มวิชาการ (กวช.)
เบอร์โทรศัพท์: 0-2579-0585

กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง (กพม.)
เบอร์โทรศัพท์: 0-2579-4184

กลุ่มเศรษฐกิจยาง (กศย.)
เบอร์โทรศัพท์: 0-2940-5794

งานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา
เบอร์โทรศัพท์: 02-561-5394

เวลาทำการ: 08.30 -16.30 น.
ปิดการทำธุรกรรมทางการเงิน 15.30 น.

การเดินทางด้วยรถประจำทาง
– ประตูพหลโยธิน ม.เกษตร: สาย 26, 34, 39, 59, 107, 114, 129, 185, 503, 522, 524, ต.14, ต.15, ต.40 และ ต.62
– ประตูงามวงศ์วาน ม.เกษตร: สาย 24, 63, 104, 114, 206, 522, 545 และ ต.79
– ประตูวิภาวดี ม.เกษตร: สาย 29, 187, 510, 538 และ 555

แผนที่ตั้งของกองการยาง

 

แผนที่ภายในกองการยาง

 

แผนที่ – Google Maps