ผู้บริหารกองการยาง

 

นายธรรมรัตน์ ทองมี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง

(ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา

 
นางสาวเบญจวรรณ สิทธิเวช
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

นายกิตติคุณ บุญวานิช
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง

 

นางสาวศิราภา หล่าสกุล
เศรษฐกรปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจยาง
นางสาวกมลชนก จิระสุโข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางพเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา
นางสาวมาตุวรรณ นนทกาฬ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี
นายสราวิทย์ ภิบาลจอมมี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย
     
นายธีระพงศ์ โทนุสิน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์
นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
(ว่าง)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ควบคุมยางสงขลา