วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมและการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสต็อกยางคงเหลือฯ กองการยาง จึงได้จัดให้มีการประชุมแนะนำแผนการตรวจสต็อกยางคงเหลือเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้า โดย มีนายวีรชัย ชุณหสุวรรณ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง เข้าร่วมประชุมพร้อม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน ระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารศรีโบ ไชย์ประสิทธิ์

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (กกย.)

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กกย.)

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (กกย.)

Read more

เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 กองการยางได้ดำเนินแผนการตรวจสต็อกยางคงเหลือเพื่อปราบปรามการลักลอบการนำเข้า ตามมาตรการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ สารวัตรเกษตร

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (กกย.)

Read more
1 2 3 30