วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมและการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 กันยายน 2564 กองการยางได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองการยาง ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการยาง เป็นประธาน เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Conference ของหน่วยงาน

Read more

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 กองการยางได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้ตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบัติการฯคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ผลิตยางฯ และคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามและพิจารณาการตรวจ/ประเมิน/ควบคุม กำกับ ดูแล ของผู้ผลิตยางฯ และห้องปฏิบัติการฯ โดยมีนายวีรชัย ชุณหสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการยาง เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการฯ ร่วมเข้าประชุมผ่านระบบ Web Conference

Read more
1 2 3 18