ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

 

นางสาวภัทรา กิณเรศ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา

วันที่ 26 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563