การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Nation Single Window (NSW) แบบไร้เอกสาร (ตรวจ 100%) สำหรับสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของกรมวิชาการเกษตร (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลดประกาศกรมศุลกา […]

Read more