ประชาสัมพันธ์ Infographic เกี่ยวกับยางพารา

การควบคุมโรคใบร่วงชนิดใหม่.pdf (238 downloads )

ต้นยางพันธุ์ดี.pdf (169 downloads )

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตค้ายาง.pdf (108 downloads )

ใบอนุญาตค้ายาง.pdf (80 downloads )

ใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง.pdf (75 downloads )

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง.pdf (79 downloads )

การจัดการสวนยางหลังน้ำท่วม.pdf (69 downloads )

การนำเข้ายางมาในราชอาณาจักร.pdf (21 downloads )

การออกใบผ่านด่านศุลกากร.pdf (17 downloads )

การออกใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้ายางมาในราชอาณาจักร.pdf (16 downloads )