กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบและดําเนินการควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก
และการนําเข้ายาง เพื่อการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง