รายงานสถานการณ์ยางพาราภายในประเทศไทย

รายงานสถานการณ์ยางพารา-ก.ค.65.pdf (1317 downloads )

รายงานสถานการณ์ยางพารา-ส.ค.65.pdf (1497 downloads )

รายงานสถานการณ์ยางพารา-ก.ย.65.pdf (764 downloads )

สถานการณ์ราคายางประเทศไทย-ต.ค.65-.pdf (821 downloads )

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา-พ.ย.-65.pdf (911 downloads )

สถานการณ์ราคายางประเทศไทย-ธ.ค.65-.pdf (744 downloads )

รายงานสถานการณ์ยางพาราไตรมาส-1/2566 (458 downloads )