กฏกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

กฎกระทรวง

 กฎกระทรวง การคลังออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481

 กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับประกอบกิจการยาง พ.ศ.2553

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช 2481

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงนเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2560

การกําหนดมาตรฐานยางและวิธีการมัดยางและการบรรจุหีบหอยางเพื่อการส่งออก.pdf (356 downloads )

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ.2555

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ.2561

 ประกาศกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดต้นยางพันธุ์ดี

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตทำสวนยาง วิธีการทำสวนยาง และต้อนยางพันธุ์ดี ตาม พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาง (8 พ.ค.2543)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาง (10 มี.ค. 2552)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาง (17 ก.ย. 2555)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาง (4 ธ.ค. 2557)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควลคุมยาง (7 ก.พ. 2560)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับรองใบอนุญาต การขอรับหนังสือสำคัญตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2559

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจดทะเบียนแปลงขยายพันธุ์ยางและจำหน่ายพันธุ์ยาง (ประกาศ ณ 18 ส.ค. 2532)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจดทะเบียนแปลงขยายพันธุ์ยางและจำหน่ายพันธุ์ยาง (ประกาศ ณ 8 ก.ค. 2548)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเก็บค่าบริการในการทดสอบสมบัติต่างๆทางกายภาพและเคมีของยางและการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ พ.ศ.2538

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต และใบรับรอง คุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์และน้ำยางข้น พ.ศ.2542

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ พ.ศ.2542

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546