บทบาทหน้าที่

ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา มีหน้าที่

1.ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก แนะนำเข้ายางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2.ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับยาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3.ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

แบ่งงานภายในเป็น

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2.กลุ่มวิชาการ

มีหน้าที่ ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับยางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง และให้บริการวิเคราะห์ ตรวจคุณภาพยางในพื้นที่รับผิดชอบ

3.กลุ่มปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาง

มีหน้าที่ ควบคุมการผลิต การค้า การส่งออก และการนำเข้ายางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ