การประชุมการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบประเภทของการประเมิน

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจันทรัตน์  วรสรรพวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หัวหน้าผู้ประเมินดำเนินการตรวจเบื้องต้นห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017      ณ ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา