พิธีเปิดอาคารที่ทำการหลังใหม่ และการประชุมคณะกรรมการบริหารกองการยาง เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองการยางและศูนย์ควบคุมยางทั้ง 6 ศูนย์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการยาง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการหลังใหม่  โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่ทำการสำหรับให้บริการประชาชนในด้านการควบคุม กำกับ ดูแล ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง และจะเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองการยาง ได้ร่วมปลูกต้นไม้รอบอาคารที่ทำการหลังใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และผู้ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมบริหารกองการยาง เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองการยาง และศูนย์ควบคุมยางทั้ง 6 ศูนย์