การเริ่มใช้งานระบบคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรฯ ผ่าน NSW แบบ Single Form และการปิดระบบงานยื่นคำขอและออกใบอนุญาตยางพารา (ระบบเดิม) Facebook Twitter